Thursday, November 10, 2011

"Ganga behti ho kyun" [Bistirna Parore]

Bistar hain apar, praja dono par
Kare hahakar nishapda sada
O ganga tum ganga behti ho kyun?

Naitikata nasht hui, manavta bhrasht hui
Nirlajya bhav se behti ho kyun?

Itihaans ki pukaar, kare hunkaar
O Ganga ki dhar, nirbal jan ko
Sabal sangrami, samagragrami
Banati nahi ho kyun?

Anparh jan, aksharhin
Anginjan kaijyabihin
Nidrabihin dekh mouna kyun


Itihaans ki pukaar, kare hunkaar
O Ganga ki dhar, nirbal jan ko
Sabal sangrami, samagragrami
Banati nahi ho kyun?
Vyakti rahe vyakti kendrik
Sakal samaj byaktitya rahit
Nishpran samaj ko tor ti naa kyun

No comments: